Podmienky pre záujemcov o vystavovanie výtvarných diel a iných umeleckých prác v Galérii Topoľčany

 • Záujemca o vystavovanie v priestoroch Galérie mesta Topoľčany si musí podať žiadosť o vystavovanie výtvarných diel a iných umeleckých prác v Galérii Topoľčany (v žiadosti musí byť uvedené meno, priezvisko, profesijný životopis, koncepcia výtvarných diel a fotografie diel prípadne odkaz na portfólio).
 • Vystavovateľovi je k dispozíícii na zapožičanie audiovizuálna technika (počítač, plátno, dataprojektor, ozvučenie, mikrofón...).
 • Pri inštalácii výstavy je potrebné, aby si vystavovateľ na svoje náklady zabezpečí pomôcky pri inštalovaní (napr. lepiaca guma, obojstranná páska, lepidlo, štítky na názvy obrazov). Obrazy musia mať na zadnej strane kovové krúžky na zavesenie. Galéria Topoľčany disponuje závesným systémom, ktorý pozostáva z kovových laniek a háčikov. K dispozícii sú vystavovateľovi aj biele podstavce na vystavenie plastík, keramiky, drevorezieb a podobne (rozmery cca 100cmx30cmx30cm).
 • Prenájom priestorov, energie, tlač a distribúciu pozvánok zabezpečuje a hradí Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.
 • Prepravu diel si zabezpečí vystavovateľ na vlastné náklady a zodpovednosť.
 • Vystavovateľ si na vlastné náklady zabezpečí kultúrny program na vernisáž a občerstvenie.
 • Ak dôjde zo strany vystavovateľa k znehodnoteniu galerijných priestorov, vystavovateľ je povinný uviesť priestory do pôvodného stavu na vlastné náklady.
 • S každým vystavovateľom je spísaná "Zmluva o výpožičke výtvarných diel", pričom každá zmluvná strana obdrží jeden exemplár.
 • Galéria Topoľčany neručí za poškodenie diel počas prevozu a inštalácie.
 • Za akékoľvek poškodenie počas nainštalovanej výstavy ručí Galéria Topoľčany.
 • Galéria Topoľčany zabezpečí kurátora výstavy podľa dohody s vystavovateľom.
 • Ďalšie podmienky k jednotlivým výstavám je možné prekonzultovať individuálne s referentom galérie.
 • Vystavovateľ súhlasí, že bezplatne poskytne dielo pre akvizičný́ fond Galérie Topoľčany, o čom bude spísaná licenčná a darovacia zmluva, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden exemplár.
 • Vystavovateľ súhlasí, že si Mediálna a kultúrna spoločnosť ponechá z každého predaného diela v Galérii Topoľčany počas konania predajnej výstavy výnos vo výške 20 % (bez DPH) z ceny predaného diela. 

Žiadosť je potrebné poslať poštou na adresu: Galéria mesta Topoľčany, Nám. M.R.Štefánika 1, 955 01 Topoľčany, alebo elektronicky na e-mail: galeria@kulturato.sk,