Vajcom skalu neroztrepeš

28.06.2022

autorský projekt troch slovenských umelkýň, predstavuje prierez dielami ich kombinovanej tvorby, ktorá reflektuje ich domácu kultúru. Autorky pochádzajúce z Prešova sú absolventkami filmu a fotografie, grafického dizajnu a výtvarného umenia vo Veľkej Británii. Ich diela, inšpirované Slovenskom a jeho aspektmi, nesú v sebe prvky, ktoré vychádzajú zo vzťahu k ich domovine, pôvodu, a zároveň naň prinášajú jedinečný, no autentický pohľad ovplyvnený ich životom, štúdiom a tvorbou v zahraničí. Každá z autoriek, vytvorila vlastnú nezávislú paletu diel, v ktorej však nachádzajú spoločné črty v použití rôznych tém nadväzujúcich na ich pôvod. Táto skupinová výstava prináša rôzne formy vizuálneho umenia na jedno miesto, obsahuje audiovizuálnu tvorbu, textilný a grafický dizajn, snúbi rôzne formy umenia, a tak dokáže ponúknuť návštevníkom zaujímavú škálu diel a podnetov. Pri názve projektu "Vajcom Skalu Neroztrepeš", sa autorky inšpirovali slovenským porekadlom, humorne a výstižne popisujúcim ich pôsobenie v zahraničí, ktoré v nich však posilnilo vzťah k slovenskej kultúre a črtám, ku ktorým majú tak blízko. Inšpirácia prameniaca z ich pôvodu sa tak stala skalou pre ich umeleckú tvorbu. Zámerom projektu je sprostredkovať publiku širokú škálu zahraničnej tvorby slovenských autoriek a ponúknuť mu tak nový a inovatívny pohľad na domácu kultúru. Autorky veria, že týmto projektom a ich osobnou interpretáciou by mohli priniesť do Vášho priestoru alternatívu k zaužívanému vnímaniu domácej kultúry a slovenskej identity.


VAJCOM SKALU NEROZTREPEŠ is an author's project of three Slovak artists, which represents a showcase of their art practice reflecting their domestic culture. Authors from Prešov are graduates of film and photography, graphic design and fine arts in Great Britain. Their works, inspired by Slovakia and its aspects, contain elements that are based on their relationship to their homeland, origin, and at the same time offer a unique but authentic view influenced by their life, study and work abroad. Each of the authors will present their own independent palette of works, in which, however, they find common features in the use of different themes related to their origin. This group exhibition brings various forms of visual art in one place, contains audiovisual production, textile and graphic design, combines various forms of art, and thus can offer visitors an interesting range of works and stimuli. In the title of the project "With egg you will not break the crag", the authors were inspired by the Slovak saying, humorously and concisely describing their work influenced by living abroad, which, however, strengthened their relationship with Slovak culture and its peculiarities. The inspiration stemming from their origins thus became a rock for their artistic creation. The aim of the exhibition is to provide the audience with a range of art practice by Slovak authors and thus offer them a fresh and innovative point of view of domestic culture. The authors believe that with this project and their personal interpretation they could bring to your space an alternative to the usual perception of domestic culture and Slovak identity.