V zornom poli

16.12.2021

Výstava "V zornom poli" je reflexiou problematiky súčasného správania žien a aktuálneho životného štýlu prezentovaného cez sociálne siete a médiá. Žena na obrazoch je vykreslená ako dobrovoľný objekt mužskej túžby. ide o zobrazenie akejsi hry na lovnú zver. Za pomoci ženských zbraní sa zobrazené postavy snažia získať obdiv opačného pohlavia. Hry, v ktorej je žena vábivou, atraktívnou korisťou, pojednávajú o ženskej snahe byť trofejou, akousi alfa samicou, femme fatale. Tieto bytosti sú zachytené prevažne v prostredí lesa a prírody, ako odkaz hlboko zakorenených animálnych pudov v nás. Postavičky s atribútmi parožia či uší, odkazujú na pudovosť a sexualitu.

V obrazoch je tiež citeľná sonda do psychológie postav, odkrývajúca deštrukčné správanie, umelé egá a klamlivé pózy, často pozorovateľné cez sociálne siete. Maľby "Alfa samíc" vábia pri rôznych činnostiach a snažia sa upútať za každú cenu. Ide o akési rituálne zobrazenie životného štýlu. Obrazy ukazujú divoké užívanie života i bezstarostné denné rutiny... Naskytajú sa nám i otázky týkajúce sa deja okolo nich, ktoré odkazujú na životné prostredie a aktuálne problémy doby. Zároveň obrazy poukazujú na temnú stránku problematiky, kde vábivé egocentrické prezentovanie búra posledné hranice, posúva hodnoty mladšej generácie a vytvára nepravé ideály doby...

The exhibition "In the field of vision" is a reflection on the current behavior of women and the current lifestyle presented through social networks and other media. The woman in the paintings is depicted as a voluntary object of male desire. it is a depiction of a game of hunting. With the help of women's weapons, they look at characters who gain the admiration of the opposite sex. It is a game, in which is woman a tempting, attractive object. It deals with a woman's effort to be a trophy, a kind of alpha female or femme fatale. These beings are captured mainly in the environment of forest and nature, as a legacy of deep-rooted animal instincts, which is still in us. Characters with attributes as antler or ear refer to instinct and sexuality.

Also in the paintings there is a probe into psychology. It reveals destructive behavior, artificial egos and deceptive poses, often observable through social networks. Paintings of "Alpha females" attract in various activities. It's about ritual depiction of a lifestyle and crazy wild life and also about carefree daily routines ... We also have questions about the story around them, which they refer to the environment and other current issues. At the same time, the paintings point to the dark side of the issue, where the enticing egocentric presentation of the caracters shifts the values ​​of the younger generation and creates the false ideals of today...


Autor Mgr. art. Vlad Vakov