Mgr. PhDr. Marta Hučková Kocianová /6.7.1955 Nitra/

Absolventka FiF J. A. Komenského v Bratislave / 1978-1983/ Katedra estetiky a vied o umení - odbor teória kultúry- zameranie výtvarné umenie. Štúdium ukončené titulom Mgr. , doktorandský titul obhájený v r. 2005 na FiF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre- Ústav literárnej a umeleckej komunikácie. Priebežné pracovné zaradenia: 1976-1984 Fond výtvarných umení /FVU/ Bratislava, medzičasom 1980-1981 stáž na MK SR Bratislava Legislatívno-právny odbor, 1987-1993 - Dielo Nitra - účelové zaradenie FVU, externe popri práci v r. 1988-1989 pedagogicky pôsobila na PgF v Nitre na katedre výtvarnej výchovy, 1997-2015 vedecko-výskumná pracovníčka, kustódka zbierok a kurátorka výstav Nitrianskej galérie. Od r. 1984 - 2019 zastrešila kurátorsky výstavy popredných slovenských a zahraničných autorov - projekty individuálne i kolektívne v počte takmer 470 výstav na Slovensku i v zahraničí - Varšava, Zielona Gora, Jásberényi, Moskva. 

V oblasti publikačnej činnosti odborne spracovala monografie viacerých nitrianskych nežijúcich i žijúcich i mimo nitrianskych tvoriacich umelcov . Je spoluautorkou viacerých odborných monografických prác v oblasti výtvarnej kultúry. Zakladateľka Galérie mesta Topoľčany /2009/, ktorej je hlavnou kurátorkou. Od r. 2016 členka Správnej rady a kurátorka výstav najstaršieho umeleckého spolku na Slovensku Umeleckej besedy slovenskej v Bratislave založenej v r. 1921. Je členkou Asociácie teoretikov, kritikov a historikov výtvarného umenia v Bratislave.

Od r. 2016 sa kurátorsky podieľa na výstavných projektoch organizovaných v spolupráci s UBS Bratislave, kurátorka v Galérii FOYER v centre mesta Nitry v priestoroch Starého divadla Karola Spišáka v Nitre. Žije a tvorí v Nitre. Organizátorka maliarskych a sochárskych a rezbárskych sympózií v rámci Slovenska.